>

 Nowy cennik na rok 2025 - szczegóły w zakładce "Cennik" 

Regulamin płatności

Regulamin płatności za dokonane rezerwacje 
w Zespole Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym

Caritas Diecezji Opolskiej Sebastianeum Silesiacum

w Kamieniu Śląskim

 

1. Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji dla grup zorganizowanych.

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się, grupę licząca dziesięć  lub więcej osób, dokonujących rezerwacji na ten sam  okres czasu.

3. Świadczeniodawcą usług jest Zespół  Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Opolskiej SebastianeumSilesiacum
w Kamieniu Śląskimw dalszej części zwanym WYKONAWCĄ.

4. Usługobiorcą jest firma bądź osoba prywatna będąca przedstawicielem grupy chcącej zorganizować pobyt w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, zwanym w dalszej części  ZAMAWIAJĄCYM.

5. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie, listownie bądź e-mailem w siedzibie WYKONAWCY.

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty dokonania rezerwacji, dokonać wpłaty zaliczki na konto WYKONAWCY W WYSOKOŚCI 35% WSTĘPNYCH KOSZTÓW KALKULACYJNYCH. WPŁATA ZALICZKI NASTĄPI NA PODSTAWIE WYSTAWIONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ FAKTURY ZALICZKOWEJ.

7. W przypadku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO Z USŁUGI W CAŁOŚCI:

a) w terminie co najmniej 3 miesiące przed pierwszym dniem dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO REZERWACJI, WPŁACONA ZALICZKA ZOSTANIE ZWRÓCONA ZAMAWIAJĄCEMU W CAŁOŚCI, TJ. W 100% JEJ WYSOKOŚCI, W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PISEMNEGO WNIOSKU,

b) w terminie co najmniej 2 miesiące przed pierwszym dniem dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO REZERWACJI, WPŁACONA ZALICZKA ZOSTANIE ZWRÓCONA ZAMAWIAJĄCEMU W 50% JEJ WYSOKOŚCI, W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PISEMNEGO WNIOSKU,

c) w terminie co najmniej 1 miesiąc przed pierwszym dniem dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO REZERWACJI, WPŁACONA ZALICZKA ZOSTANIE ZWRÓCONA ZAMAWIAJĄCEMU W 10% JEJ WYSOKOŚCI, W TERMINIE 7 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PISEMNEGO WNIOSKU,

d) w przypadku cofnięcia rezerwacji lub w okresie 30 dni przed pierwszym dniem dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO REZERWACJI, WPŁACONA ZALICZKA NIE PODLEGA ZWROTOWI.

8. W przypadku częściowej zmiany rezerwacji mają zastosowanie ustalenia zawarte w pkt. 7 niniejszego regulaminu w odpowiedniej proporcji.

9. W przypadku rezygnacji z części zarezerwowanych miejsc w terminie od 21 dni przed pierwszym dniem dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO REZERWACJI, ZAMAWIAJĄCY ZAPŁACI WYKONAWCY 100 % WARTOŚCI BRUTTO NIEWYKORZYSTANYCH MIEJSC NOCLEGOWYCH.

10. Na 30 dni przed pierwszym dniem dokonanej przez ZAMAWIAJĄCEGO REZERWACJI, STRONY DOKONAJĄ AKTUALIZACJI KOSZTÓW IMPREZY.

11. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek WYKONAWCY.

12. W przypadku nie wpłacenia w zakreślonym terminie, zaliczki wymienionej w pkt. 6 niniejszego regulaminu, WYKONAWCY PRZYSŁUGUJE PRAWO ANULOWANIA REZERWACJI.

13. W przypadku częściowej zmiany rezerwacji mają zastosowanie ustalenia zawarte w pkt. 7 w odpowiedniej proporcji oraz w pkt. 9 niniejszego regulaminu.

14. W ramach zobowiązania wynikającego z dokonanej rezerwacji, w przypadku przekroczenia limitu czasu (przedłużenia rezerwacji) lub w przypadku innych dodatkowych zleceń, ZAMAWIAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA DODATKOWEJ OPŁATY NA RZECZ WYKONAWCY.

15. ZAMAWIAJĄCY odpowiada finansowo za wszystkie straty wynikłe z celowego działania lub też rażącego zaniedbania uczestników imprezy.

16. Zapłata wynagrodzenia za usługę, której wartość ostateczną określono jak w pkt. 10 niniejszego regulaminu, będzie płatna najpóźniej w dniu przybycia
i zakwaterowania w Sebastianeum Silesiacum na podstawie wystawionej przez WYKONAWCĘ FAKTURY. FAKTURA POMNIEJSZONA ZOSTANIE O WARTOŚĆ PRZEDPŁATY – ZALICZKI – DOKONANEJ NA PODSTAWIE FAKTURY ZALICZKOWEJ.

17. Płatność faktury nastąpi przelewem bądź w formie gotówkowej, bądź też kartą płatniczą. W przypadku, gdy płatność następuje w dniu przyjazdu 
i zakwaterowania w Sebastianeum Silesiacum, możliwa jest jedynie forma zapłaty gotówkowej oraz kartą płatniczą.

18. W przypadku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO FORMY PŁATNOŚCI W POSTACI PRZELEWU BANKOWEGO, ZAMAWIAJĄCY PRZEJMUJE NA SIEBIE WSZYSTKIE KOSZTY ZAWIĄZANE Z OPERACJAMI BANKOWYMI.

 

                                                                                                Anita Dürschlag

                                                                                                p.o. Dyrektor

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera